เดือน บริษัทฯจัดส่ง กกจ. จัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง (คน) Re-Entry (คน) นายจ้างพาไปทำงาน (คน) นายจ้างพาไปฝึกงาน (คน)
ม.ค. 0 0 24 206 0 144
ก.พ. 0 0 16 80 56 73
มี.ค. 0 0 0 94 59 93
เม.ย. 0 0 37 130 0 86
พ.ค. 0 0 11 92 25 123
มิ.ย. 0 0 26 110 90 158
ก.ค. 0 0 12 136 102 102
ส.ค. 0 0 14 163 37 190
ก.ย. 0 0 4 222 96 182
ต.ค. 0 0 19 132 148 133
พ.ย. 0 0 16 73 62 60
ธ.ค. 0 0 16 104 54 103

แหล่งข้อมูล : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน