นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา

สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 1,055 981 2,036
อนุบาล 45,363 42,527 87,890
ประถมศึกษา 124,518 108,829 233,347
มัธยมศึกษาตอนต้น 58,195 54,893 113,088
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21,465 32,612 54,077
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 28,565 19,769 48,334
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 17,027 16,019 33,046
ปริญญาตรี 20,231 36,812 57,043
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 28 57 85
ปริญญาโท 1,533 2,876 4,409
ปริญญาเอก 470 727 1,197

แหล่งข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ