เดือน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) จำนวนครั้งผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวนคนผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา) จำนวนผู้บรรจุงาน (คน)
ม.ค. 628 2,291 2,566 3,951 3,506
ก.พ. 1,666 3,362 3,634 4,140 4,785
มี.ค. 628 2,291 2,566 3,951 3,506
เม.ย. 1,135 2,597 3,878 3,397 3,659
พ.ค. 1,382 2,998 3,648 2,807 2,925
มิ.ย. 1,201 3,063 3,910 3,333 3,448
ก.ค. 560 2,492 3,296 2,093 2,275
ส.ค. 425 1,591 2,258 1,975 1,822
ก.ย. 425 1,591 2,258 1,975 1,822
ต.ค. 163 1,161 1,442 1,238 988
พ.ย. 123 1,070 1,296 749 988
ธ.ค. 118 841 1,044 783 673

แหล่งข้อมูล : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน