นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ชาย หญิง
คหกรรม 239 741
ช่างอุตสาหกรรม 35,361 2,684
ประมง 22 2
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 8,224 28,817
ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม 351 317
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 509 2,347
เกษตรกรรม 343 146
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 472 504

แหล่งข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ