ข้อมูลแรงงานต่างด้าว

เดือน นำเข้า MOU พิสูจน์สัญชาติ ตลอดชีพ ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายอื่น ๆ ชั่วคราว ทั่วไป ชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
ม.ค. 55,016 63,482 0 7,057 9,185 762 0
ก.พ. 58,298 63,504 0 7,031 9,158 755 0
มี.ค. 55,577 59,734 0 7,114 9,070 752 0
เม.ย. 56,845 39,991 0 7,091 8,817 1,429 0
พ.ค. 58,091 41,022 0 7,072 8,735 1,418 0
มิ.ย. 62,022 41,241 0 7,160 8,594 1,409 0
ก.ค. 63,212 41,734 0 7,216 8,770 1,490 0
ส.ค. 66,843 41,585 0 7,154 8,780 1,531 0
ก.ย. 69,276 41,215 0 7,242 8,848 1,693 0
ต.ค. 71,579 57,169 0 7,318 8,943 1,722 0
พ.ย. 74,735 68,192 0 7,381 9,147 1,783 0
ธ.ค. 80,748 71,376 0 7,428 9,292 1,821 0

แหล่งข้อมูล : สิงหาคม ปี 2560 กรมการจัดหางาน