กองทุนประกันสังคม-จำนวนผู้ประกันตน

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
เดือน ผปต.ม.33 ผปต.ม.39 ผปต.ม.40 ผปต.ม.33 ผปต.ม.39 ผปต.ม.40 ผปต.ม.33 ผปต.ม.39 ผปต.ม.40
ม.ค. 677,540 61,882 41,539 392,741 25,792 26,158 210,986 14,963 23,684
ก.พ. 683,091 62,402 41,756 398,776 25,997 26,235 211,112 15,050 23,729
มี.ค. 685,470 62,697 41,891 398,969 26,117 26,342 212,059 15,071 23,789
เม.ย. 683,406 62,794 42,073 395,637 26,234 26,401 211,136 15,166 23,845
พ.ค. 685,078 63,196 42,448 399,507 26,428 26,491 212,026 15,265 23,944
มิ.ย. 689,613 63,989 42,770 400,342 26,731 26,568 213,324 15,475 24,002
ก.ค. 693,191 64,419 43,013 400,664 27,006 26,656 213,222 15,612 24,070
ส.ค. 694,184 64,910 43,562 399,626 27,271 27,551 214,647 15,762 24,330
ก.ย. 698,809 65,324 43,867 401,551 27,466 28,080 215,991 15,846 24,501
ต.ค. 696,922 65,844 44,062 398,459 27,620 28,314 217,411 15,993 24,587
พ.ย. 701,342 66,102 44,315 401,479 27,773 28,469 218,456 16,123 24,783
ธ.ค. 702,107 66,428 44,653 400,984 27,796 28,584 218,794 16,274 24,868

แหล่งข้อมูล : สิงหาคม ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม