กองทุนประกันสังคม-จำนวนสถานประกอบการ

เดือน ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ม.ค. 21,737 8,803 4,436
ก.พ. 21,867 8,859 4,483
มี.ค. 22,011 8,907 4,732
เม.ย. 22,129 8,958 4,916
พ.ค. 22,285 9,002 5,009
มิ.ย. 22,484 9,064 5,086
ก.ค. 22,654 9,118 5,151
ส.ค. 22,797 9,153 5,171
ก.ย. 22,932 9,163 5,201
ต.ค. 23,066 9,209 5,207
พ.ย. 23,303 9,211 5,227

แหล่งข้อมูล : สิงหาคม ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม