บทวิเคราะห์

      ในฐานข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน การศึกษา สถานประกอบการ การพัฒนากำลังคน ใน 3 จังหวัดที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 12 ชุด รายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย


      1. ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ โดยแสดงจำนวนสถานประกอบการจำแนกรายจังหวัดเป็นรายเดือน ซึ่งฐานข้อมูลนี้มาจากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลรายทะเบียนของสถานประกอบการที่มีจ่ายสมทบเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคม ซึ่งจากฐานข้อมูล บ่งชี้ว่า มีจำนวนสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้แนวโน้มรายปีมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

      2. ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคม โดยแบ่งเป็นผู้ประดันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 โดยสามารถแสดงผลของข้อมูลได้ทั้งในรายเดือนและรายปี ข้อมูลชุดนี้ทำให้เห็นถึงความสามารถของพื้นที่ในการมีแรงงานเพื่อรองรับกับภาคธุรกิจที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

      3. ข้อมูลแรงงานต่างด้าว จากกรมการจัดหางาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงจำนวนของแรงงานต่างด้าวจำแนกตามประเภทของแรงงานต่างด้าวรายเดือนและปี ซึ่งประเภทของแรงงานต่างด้าวประกอบด้วย แรงงานนำเข้าตาม MOU ซึ่งเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวตลอดชีพ แรงงานต่างด้าวตามการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวตามฤดูกาล และชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลกลุ่มนี้จะช่วยเสริมข้อมูลการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยถือเป็นแรงงานที่เข้ามาบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรมหรือในบางอาชีพ นอกจากนี้ การจำแนกประเภทของแรงงานต่างด้าวออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ จะช่วยทำให้ภาครัฐทราบถึงสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวและสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามข้อมูลแรงงานต่างด้าวและจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อาจมีการซ้อนทับกัน คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อมีการทำงานและมีนายจ้างก็ย่อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

      4. ข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน (PMANP) ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยเป็นข้อมูลสำรวจสถานประกอบการเพื่อประมาณว่าความต้องการแรงงานของสถานประกอบการมีจำนวนเท่าใด และมีความขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันเท่าใด ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ทุกจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจมีความต้องการแรงงานและมีการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน

      5. ข้อมูลความต้องการแรงงาน เป็นข้อมูลเสริมจากข้อมูลความต้องการแรงงานที่เป็นจำนวนรวม แต่ในกรณีนี้จะมีการแบ่งตามสาขาอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ โดยจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นว่าสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมใดมีความต้องการแรงงานมากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลสามารถจำแนกรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจ

      6. ข้อมูลจำนวนแรงงานที่การขาดแคลน เป็นข้อมูลเสริมจากข้อมูลการขาดแคลนแรงงานที่เป็นจำนวนรวม แต่ในกรณีนี้จะมีการแบ่งตามสาขาอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ โดยจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นว่าสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมใดมีการขาดแคลนแรงงานจำนวนเท่าไร และสามารถนำมาวางแผนการผลิตและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยข้อมูลสามารถจำแนกรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจ

      7. จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำแนกตามกิจกรรมการฝึกหลัก โดยแบ่งเป็น การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม และการฝึกเตรียมตัวเข้าทำงาน โดยข้อมูลชุดนี้มาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงอุปทานด้านแรงงานที่มีการพัฒนาฝีมือ ทั้งนี้ข้อมูลสามารถจำแนกเป็นรายปีและเป็นการสะสมค่าของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาจำแนกตามกิจกรรมการฝึกหลัก

      8. จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามสาขาอาชีพ เป็นข้อมูลที่แสดงจำนวนแรงงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้ทราบถึงอุปทานของแรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามประเภทของสาขาที่กำหนดที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ข้อมูลสามารถจำแนกเป็นรายปีและเป็นการสะสมค่าของจำนวนแรงงานที่ผ่าน

      9. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เป็นข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการที่แสดงว่ามีจำนวนนักเรียนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนกำลังคนในอนาคต นอกจากนี้ ข้อมูลอีกส่วนที่มีความสำคัญที่สามารถใช้ในการวางแผนระยะสั้นคือ ข้อมูลการสำเร็จการศึกษาซึ่งจะทำให้ทราบว่าจะมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงระยะเวลา 1,2,3 ปี เป็นเท่าไร สำหรับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลรายปีและจำแนกรายจังหวัดและพื้นที่

      10. นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามสาขาวิชา เป็นข้อมูลที่จำแนกรายละเอียดของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาเป็นรายสาขาวิชาที่ประกอบด้วย คหกรรม ช่างอุตสาหกรรม ประมง พาณิชยกรรม/บริหาร ศิลปะหัตกรรม/ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้การวางแผนการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลรายปีและจำแนกรายจังหวัดและพื้นที่

      11. การให้บริการจัดหางานในประเทศ เป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานประกอบด้วย จำนวนผุ้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวนครั้งผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวนคนผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้บรรจุงาน ซึ่งทำให้เห็นจำนวนความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และความสามารถในการดำเนินการของกรมการจัดหางานในการหาตำแหน่งงานเพื่อการบรรจุเข้าทำงาน โดยเป็นข้อมูลในระดับรายเดือน

      12. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำส่งแรงงานไปต่างประเทศ ประกอบด้วย จำนวนบริษัทนำส่ง จำนวนแรงงานที่กรมการจัดหางานจัดส่ง จำนวนแรงงานที่เดินทางด้วยตนเอง แรงงานที่มีลักษณะ Re-Entry จำนวนแรงงานที่นายจ้างพาไปทำงาน และจำนวนแรงงานที่นายจ้างพาไปฝึกงาน


      จากข้อมูลทั้ง 12 ชุดสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลกลุ่มอุปสงค์หรือความต้องการแรงงานประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ ข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ข้อมูลความต้องการแรงงาน ข้อมูลจำนวนแรงงานที่การขาดแคลน ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะทำให้ทราบสถานการณ์ของความต้องการแรงงานของภาคเอกชน ทำให้ประมาณการคามต้องการแรงงานได้ในระดับสาขาการอุตสาหกรรม ส่วนที่สองเป็นข้อมูลอุปทาน คือจำนวนแรงงานและการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตน ข้อมูลแรงงานต่างด้าว จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามสาขาอาชีพ ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามสาขาวิชา ที่จะทำให้ผุ้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงจำนวนแรงงานและความสามารถของแรงงานที่เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานว่าตรงกับความต้องการแรงงานมากน้อยเพียงใด และสามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนกำลังคนระยะสั้นถึงระยะปานกลางในระดับพื้นที่ และสำหรับข้อมูลอีก 2 ชุด คือ การให้บริการจัดหารงานในประเทศ และการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในการให้บริการการจัดหางานให้แก่ประชาชน